Žichovice
ObecŽichovice
rozšířené vyhledávání

Návody pro řešení některých životních situací


Popisy postupů (návody pro řešení některých životních situací)

Vyřízení přihlášení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

Kdo a za jakých podmínek

Změnu místa pobytu hlásí:

 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce,
 • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý hlásit změnu místa trvalého pobytu, jeho zákonný zástupce,
 • za občana může změnu místa trvalého pobytu hlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.
Jak a kam se obrátit

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu tj. na obecním úřadu v Žichovicích, pokud místo jeho nového trvalého bydliště spadá do katastru této obce.

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, oznámí tuto skutečnost ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Při písemném oznámení je nutný úředně ověřený podpis občana.

Co musíte předložit

Občan je povinen předložit:

 • platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část. Občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas; občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
 • doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (například nájemní smlouva) anebo, pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Po předložení dokladů občan vyplní a podepíše „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“.

Formuláře

Tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ je občanovi předkládán k vyplnění a podepsání při hlášení změny místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Správní poplatek

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč.


Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

Obecní úřad provádí ověření shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen „vidimace“) a ověřování pravosti podpisu (dále jen „legalizace“). Vidimaci a legalizaci provádí pověřená administrativní pracovnice v úředních místnostech obecního úřadu, v jeho úředních hodinách. Při vidimaci není obecní úřad odpovědný za obsah, správnost a pravost údajů uvedených v listině.

Základní právní předpisy
 • zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),
 • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.
Co musíte předložit
 • žadatel o vidimaci nebo legalizaci musí předložit doklad totožnosti,
 • žadatel o vidimaci musí s opisem nebo kopií listiny předložit i listinu, z níž byly opis nebo kopie pořízeny.
Za jakých podmínek se ověření provede
 • nelze ověřit listinu, na které jsou změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, nebo listinu, jejíž kopie nesouhlasí doslovně s originálem,
 • nelze ověřit kopii (opis) občanského průkazu, vojenského průkazu, cestovního pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu, technické kresby a směnky,
 • je-li listina psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li pověřený pracovník jazyk, v němž je listina pořízena, vidimaci neprovede,
 • podpis nelze ověřit na listině bez textu,
 • nemůže-li osoba žádající o legalizaci číst nebo psát, provede pověřený pracovník ověření pouze za účasti dvou svědků.
Správní poplatky
 • poplatek za ověření jednoho podpisu činí 30,- Kč,
 • poplatek za ověření každé (i jen započaté) strany opisu listiny činí 30,- Kč.

S požadavkem na ověření pravosti podpisu nebo opisu listiny je možno se obrátit též na notářské kanceláře, které provádí ověřování na základě notářského řádu.


Služby Czech POINTu

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:
 • Katastr nemovitostí:
  Veřejný rejstřík
  Obchodní rejstřík
  Spolkový rejstřík
  Nadační rejstřík
  Rejstřík ústavů
  Rejstřík společenství vlastníků jednotek
  Rejstřík obecně prospěšných společností
 • Insolvenční rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Rejstřík trestů právnických osob
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Výpisy z neveřejných evidencí:
 • Rejstřík trestů
 • Bodové hodnocení řidiče

Agendy ISDS
Autorizovaná konverze dokumentů

Postup při vydání ověřeného výpisu

Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru.

Před tím než půjdete na pracoviště Czech POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup.

Tento ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a žadatel nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů) za údaje takto získané.

Co vám Czech POINT nabízí a za jakých podmínek?
1. Výstup z Katastru nemovitostí
Co dostanete
 • Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice.
Co potřebujete
 • Znát katastrální území a číslo Listu vlastnictví, nebo katastrální území a číslo parcely, nebo katastrální území, typ budovy a číslo popisné (evidenční).
Kolik to bude stát
 • 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.
 • Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.
2. Výpis z Veřejného rejstříku
Co dostanete
 • Úplný výpis – jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány ve Veřejném rejstříku po dobu existence firmy.
 • Výpis platných – obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.
Co potřebujete
 • Znát identifikační číslo (IČ) hledaného subjektu.
Kolik to bude stát
 • 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.
3. Výpis z Insolvenčního rejstříku
Co dostanete
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku, jehož prostřednictvím jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.
Co potřebujete
 • Znát identifikační číslo (IČ) – při hledání pávnické osoby; nebo osobní údaje – při hledání konkrétní fyzické osoby.
Kolik to bude stát
 • 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.
4. Výpis z Živnostenského rejstříku
Co dostanete
 • Úplný výpis z Živnostenského rejstříku.
Co potřebujete
 • Znát identifikační číslo (IČ) hledaného subjektu.
Kolik to bude stát
 • 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.
5. Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
Co dostanete
 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby.
Co potřebujete
 • Znát identifikační číslo (IČ) hledaného subjektu.
Kolik to bude stát
 • 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.
 • Údaje z evidence Rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné, žadatelem může být kterákoliv fyzická osoba. Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává.
6. Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Co dostanete
 • Ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Co potřebujete
 • Znát identifikační číslo (IČ) hledaného subjektu.
Kolik to bude stát
 • 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.
 • Uchazečům o veřejnou zakázku, kteří jsou v tomto seznamu zapsáni, je výrazně ulehčena možnost získání výpisů k prokázání kvalifikace, což zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek v zadávacím řízení. Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.
7. Výpis z rejstříku trestů
Co dostanete
 • Výpis z rejstříku trestů.
Co potřebujete
 • Žadatel musí předložit doklad totožnosti (platný občanský průkaz, cestovní pas nebo identifikační doklad cizince).
 • V případě, že žádá v zastoupení, musí ještě předložit ověřenou plnou moc.
Kolik to bude stát
 • 100 Kč za podání žádosti.
 • Výpis z rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se výpis týká, pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
8. Výpis z bodového hodnocení řidiče
Co dostanete
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče (řidič z něj zjistí stav svého bodového konta v Centrálním registru řidičů).
Co potřebujete
 • Žadatel musí předložit doklad totožnosti (platný občanský průkaz, cestovní pas nebo identifikační doklad cizince).
 • V případě, že žádá v zastoupení, musí ještě předložit ověřenou plnou moc.
 • Nepovinně je možné do žádosti udat i číslo řidičského průkazu.
Kolik to bude stát
 • 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.
9. Agendy ISDS

Kontaktní místo veřejné správy se stává i prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek. Prostřednictvím systému Czech POINT je tak možno zažádat o služby systému datových schránek.

O jaké služby je možno zde žádat
 • žádost o zřízení datové schránky
 • povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 • oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
 • vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky

PO = právnická osoba; FO = fyzická osoba; PFO = podnikající fyzická osoba; OVM = orgán veřejné moci.

Kolik to bude stát
 • Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma, mimo poplatku za opakované vydání přístupových údajů do datové schránky, který činí 200,- Kč.
10. Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Konverzí se rovněž nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy.

Možné způsoby konverze
 • Konverze z listinné do elektronické podoby – zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat.
  Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv.
 • Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník nejpozději do 3 dnů vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.
 • Konverze z elektronické do listinné podoby – elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.
Dokumenty, které se NESMÍ konvertovat
 • občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby.
Kolik to bude stát:
 • Za každou i započatou stránku konvertované listiny je vybírán poplatek 30 Kč,- v obou směrech konverze.

Obecní úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 4. 2024
slabý déšť 5 °C 1 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
vítrZ, 3.78m/s
tlak1015hPa
vlhkost92%
srážky0.84mm

Svátek

Svátek má Valérie

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel

Zítra má svátek Rostislav