Územní plán v digitální podobě

 

Základní členění území

 

Hlavní výkres

 

Veřejně prospěšné stavby a opatření

 

Koordinační výkres

 

Předpokládané zábory půdního fondu

 

Širší vztahy

 

Územní plán - Textová část

 

Zemědělská  příloha - zábor ZPF

 

Soupis lokalit - zábor ploch

 

Místní plán ÚSES Žichovice