Šesté zasedání školské rady – dne 24.3.2009

25.03.2009, 13:22, Miloslav Sova

 

Naše školaDne 24.3.2009 se v místní škole uskutečnilo 6. zasedání školské rady z důvodu projednání školního rozpočtu a nástupu nového člena školské rady. V následujících řádcích vám proto přinášíme redakčně upravený zápis z tohoto jednání, aby jak rodiče žáků, tak zastupitelé obce, měli přehled o aktuálním stavu naší školy.


Šesté zasedání školské rady – dne 24.3.2009

 

Přítomni: Miloslav Sova, Mgr. Vojtěch Herman, Mgr. Jaroslava Krčmářová, Mgr. Eva Opatrná (host)
 

Program zasedání:
1.Členové školské rady – seznámení
2.§ 167 školského zákona
3.Jednací řád školské rady
4.Seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2009
5.Schválení školního řádu
6.Připomínky, sdělení, vize nového roku.
 

1.) Přítomni byli seznámeni s novým členem školské rady. Za zastupitelstvo obce Žichovice nastoupil na uvolněné místo pana Václava Bublíka pan Miloslav Sova
 

2.)   §167 školského zákona – předseda školské rady pan Herman (zástupce  rodičů) seznámil přítomné s programem činnosti školské rady. Do kompetencí školské rady spadá vyjádření k vzdělávacímu programu, zpráva o činnosti školy (školský řád, pravidla hodnocení), podílení na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy (projednání rozpočtu školy, inspekční zprávy atd.)

3.) Byl projednán Jednací řád školské rady. Školská rada bude informovat zákonné zástupce    žáků, pracovníky školy a zřizovatele o výsledcích své činnosti minimálně dvakrát ročně (prostřednictvým internetových stránek - http://www.zichovice.cz/zakladni-skola/ , vyvěšením na úřední desce OÚ Žichovice)


4.) Školní rozpočet se skládá ze 2 částí. Část peněz škola dostává od svého zřizovatele – obce Žichovice a část od Krajského úřadu Plzeňského kraje. Od obce dostává škola v posledních letech 300 tisíc Kč na rok. Tato částka je určená na provozní náklady ( telefon, elektrika, internet, voda, účetnictví, odpady, drobné opravy, revize kotle, elektrických zařízení, topení, knihy pro učitele, jakýkoliv spotřební materiál např. papíry, špendlíky a také palivo pro topení ve školní družině). Vzhledem k růstu cen energií v posledních letech se školská rada dohodla na nutnosti vyčíslení přesných nákladů, které škola platí právě za elektrickou energii (topení, světlo).
 


Druhou část finančních prostředků – neinvestiční výdaje – dostává škola z KÚ Plzeňského kraje.
Tyto prostředky jsou určené na platy zaměstnanců a ostatní náklady. Vhledem k nižšímu počtu žáků v porovnání s předchozími léty, nebudou přidělené finanční prostředky na rok 2009 dostačující. Pro porovnání, v roce 2008 škola obdržela částku 1 556 000 Kč (při počtu žáků 26), v roce 2009 tato částka činí 1 338 000 Kč (20 žáků, započtena částka na plat asistentky pedagoga), tedy meziroční pokles o 218 tisíc Kč. Paní ředitelka Mgr. Eva Opatrná se tedy zúčastní dohadovacího řízení na KÚ v Plzni a pokusí se dohodnout navýšení finačních prostředků určených pro rok 2009. Pokud však toto jednání nebude úspěšné, bude nutné, aby obec Žichovice dorovnala chybějící finanční prostředky (předpoklad je, že částka by se  v nejhorší variantě mohla vyšplhat až k sumě cca. 220 - 250 tisíc Kč). Částku bude možné upřesnit až po vyúčtování v třetím čvrtletí roku 2009.
 

5.)Tento bod byl přesunut na příští jednání školní rady
 


6.) Dne 6.4.2009 se paní Mgr. Krčmářová, Mgr. Opatrná a pan Mgr. Herman zúčastní pracovní schůzky zastupitelstva. Chceme zde projednat rozpočet školy na rok 2009 a také možnost případného sloučení ročníků (1.2.3 ročník v I. třídě, 4. a 5. ročník v II. třídě) v následujícím školním roce 2009/2010 (jednalo by se s velkou pravděpodobností o dočasné řešení do doby, než stoupne počet žáků v ZŠ Žichovice). Varianta sloučení ročníků bude podrobně diskutována a řešena s rodiči žáků na rodičovské schůzce dne 7.4.2009 v 16.00 hod.

Školská rada se dohodla rovněž na zjištění možnosti úspor finančních prostředků vynakládaných na vedení účetnictví (v současné době cca. 50 tisíc Kč ročně).
 

Originál zápisu, řádně podepsaný a odsouhlasený k náhlednutí v kanceláři ředitelky školy. Redakčně upravený zápis, odsouhlasen všemi účastníky jednání.

 
« Zpět


Diskuse: "Šesté zasedání školské rady – dne 24.3.2009"
Datum: Jméno: Komentář:
- Žádné komentáře -
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře