Oprava kapličky sv. Vojtěcha – jak to vidím já.

29.08.2009, 17:41, Miloslav Sova

Kaplička sv. Vojtěcha červen 2008V poslední době zvýšenou pozornost občanů Žichovic vzbudila rekonstrukce kapličky sv. Vojtěcha. Jelikož oficiální stránky obce nejsou již delší dobu aktualizované, bylo by jistě správné zveřejnit co nejvíce informací týkajících se této problematiky.V následujících řádcích bych jako člen obecního zastupitelstva rád vyjádřil svoje stanovisko k právě probíhající rekonstrukci kaple.


Jako člen kontrolního výboru jsem měl možnost zhruba před měsícem seznámit se se všemi dokumenty a materiály, které s rekonstrukcí souvisí. Názory občanů Žichovic na tuto akci jsou různé, ale obecně by se daly shrnout do jedné otázky. Je cena 397 tisíc Kč určená na opravu kapličky adekvátním a smysluplně vynaloženým výdajem obecního rozpočtu?

 

V první řadě je potřeba říct, že souhlasné stanovisko k rekonstrukci kaple sv. Vojtěcha (zde fotogalerie) potvrdili všichni přítomní zastupitelé (včetně mně) schválením usnesení ze dne 14. května 2009, v kterém se v bodě 1.6 říká: „...smlouva bude uzavřena na základě výběrového řízení s firmou Sušická stavební, za cenu 397 323 Kč včetně DPH s podmínkou, že dílo se bude realizovat pouze při obdržení dotace.“

 

V následujících týdnech se však objevily jisté skutečnosti, které přiměly bývalého starostu Václava Bublíka k sepsání podnětu kontrolnímu výboru k prošetření. Podnět se týkal celkové částky za rekonstrukci, která se mu zdála vzhledem k jednoduché stavbě kapličky příliš vysoká, tak i skutečnosti, že pozemek 905/1 bezprostředně sousedící s kaplí sv. Vojtěcha získali v nedávné době do společného vlastnictví manželé Hejpetrovi. Kontrolní výbor opravdu důkladně celou záležitost prošetřil (zastupitelé si mimo jiné udělali místní šetření, kde se seznámili s aktuálním stavem památky) a výsledky šetření shrnul do zápisu, který je dostupný na obecním úřadě (a byl zaslán rovněž panu Bublíkovi).

 

Pokusím se tedy chronologicky seřadit všechny úkony a důležité skutečnosti, které předcházely rekonstrukci kapličky a úsudek at si každý občan udělá sám.

 

Kaplička leden 2008 (autor P.Hoblová)Duben 2008 – zastupitelé nebo pan starosta Hejpetr (nedokážu posoudit, v té době jsem ještě nebyl zastupitelem) se rozhodli zmapovat stav kapličky sv. Vojtěcha a výsledkem byla souhrnná zpráva Ing. Karla Broži, v které hodnotí stav objektu a navrhuje opatření: odvodnění objektu, opravu vnějších i vnitřních omítek, repasi dveří, opravu cihelné dlažby, revizi a případnou opravu krytiny atd.
 

 

6.6.2008 – Starosta Jiří Hejpetr žádá Městký úřad v Sušici, odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu o vydání závazného stanoviska k rekostrukci kaple sv. Vojtěcha

 

 

11.8.2008 – vydáno rozhodnutí Městkého úřadu v Sušici, odboru školství, památkové péče a cestovního ruchu čj. 235/08/SPC v kterém plánované opravy (odvodnění objektu, opravu vnějších i vnitřních omítek, repasi dveří, opravu cihelné dlažby, opravu střešní krytiny, provedení okapového chodníčku, kamenných schůdků a lavičky) považuje za přípustné. V přiloženém odůvodnění se vysloveně uvádí „proběhne revize stávající krytiny“.

 

25.2.2009 – Obec Žichovice podává ohlášení stavby k odboru výstavby a územního plánování v Sušici

 

10.3.2009 – starosta obce Jiří Hejpetr na základě terénní obhlídky zjistil značné poškození střešní krytiny a žádá odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu o možnost výměny střešní krytiny za novou a možnost opravy krovové kostrukce jelikož stávající krytina je dle jeho zjištění dožilá a do objektu v důsledku nekvalitní předchozí opravy zatéká.

 

26.3.2009 - Odbor výstavby a územního plánování uděluje souhlas s provedením ohlášené stavby a vyjmenovává plánované stavební práce. Kromě revize stávající prejzové krytiny a výměny poškozených částí se však ve výčtu prací trochu nelogicky objevuje jako poslední bod i výměna střešní krytiny a oprava krovové kostrukce.

 

2.4.2009 – manželé Hejpetrovi uzavírají kupní smlouvu na pozemky z nichž jeden parc.č. 905/1 bezprostředně sousedí s kapličkou sv. Vojtěcha.

 

6.4.2009 – pracovní skupina ve složení Josef Hanzlík, Josef Vích a Jan Kavale vybírá z nabídky 3 firem. Výběrového řízení se zúčastnili 3 společnosti a to Stavitelství V. Kohout s nabídkovou cenou 422 450 Kč, Sušická stavební (397 323 Kč) a Stavební firma Reno (404 600 Kč). Vyhrává nejlevnější nabídka společnosti Sušická stavební.

 

27.4.2009 – odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu vydává další závazné stanovisko v kterém na základě žádosti starosty obce ze dne 10.3.2009, považuje sejmutí staré krytiny, opravu krovové kostrukce a provedení nové střešní krytiny z pálených tašek z hlediska zájmů státní památkové péče za přípustné.

 

26.6.2009 – podatelnou OU Žichovice prochází podnět k prošetření od bývalého starosty Václava Bublíka

střecha pohled zevnitř

7.7.2009 - Za účasti starosty Jiřího Hejpetra a zastupitelů pana Josefa Hanzlíka, Josefa Vícha, Miloše Hadvičáka, Ing. Václava Senfta a Miloslava Sovy se konalo místní šetření přímo na místě plánované rekonstrukce (zastupitel Jan Kavale byl seznámen s aktuálním stavem Kaple Sv. Vojtěcha o dva dny dříve 5.7.2009). Zastupitelé si prohlédli stav venkovních i vnitřních omítek, stav střechy a na místě byly pořízeny i fotografie přístupné části krovu.

 

8.7.2009 - pan Miloslav Sova společně s panem Milošem Hadvičákem přizvali k posouzení stavu omítek pana Karla Tomana z firmy Karel Toman – stavební práce. Ten se vyjádřil ke stavu omítek na objektu a rovněž k cenám položkového rozpočtu týkajících se rekonstrukce vnitřních a venkovních omítek. Dle jeho názoru vnitřní i venkovní omítky skutečně vyžadují rekonstrukci a ceny za vnitřní a venkovní omítky v položkovém rozpočtu odpovídají „běžným tabulkovým cenám“. K ostatním rekonstrukčním pracím se pan Toman nevyjadřoval.

 

8.7.2009 – ve stejný den se ke kapličce dostavil v doprovodu starosty obce Jiřího Hejpetra také zaměstnanec památkového ústavu v Plzni pan Mgr. Michal Rys, který z památkářského hlediska označil všechny plánované práce včetně opravy krovu za opodstatněné. Pan Mgr. Michal Rys byl v telefonickém rozhovoru panem Sovou upozorněn i na skutečnost, že revize krovu představuje praktickou výměnu celé střešní krytiny za novou, protože z pořízených fotografií je jasné, že všechny „prejzy“ jsou podmazané maltou a jejich demontáž bez poškození není proveditelná.

 

9.7.2009 – Ministerstvo kultury vydává rozhodnutí o přidělení účelového finančního příspěvku ve výši 300 tisíc Kč určeného na opravu kaple sv. Vojtěcha.

 

23.7.2009 – kontrolní komise ve složení Miloslav Sova, Miloš Hadvičák a Jaroslav Šuba v zápisu z kontroly doporučuje starostovi obce Jiřímu Hejpetrovi z hlediska transparentnosti odprodat pozemek 905/1 nebo jeho část do majetku obce a pronajmout 12,5 m2 pozemku od manželů Míčkových za symbolickou 1 Kč. Zároveň komise poukazuje na určitou nekonzistenci rozhodnutí úřadů ve věci opravy nebo výměny celé střešní krytiny. Kompletní výměna krytiny a oprava krovu však představuje v položkovém rozpočtu nezanedbatelnou částku 68 tisíc Kč.
 

 

rekostrukce srpen 2009V současné době byly rekonstrukční práce na kapličce zahájeny, jelikož příspěvek byl vzhledem k finančním možnostem obce proplacen předem a je nutné práce ukončit ještě v tomto roce do 31.prosince 2009. Starosta obce Jiří Hejpetr uznal doporučení kontrolní komise a nechal zaměřit část svého pozemku (cca. 70m2), který by měl být v nejbližší době pod parc. č. 905/3 zanesen do mapy a převeden do majetku obce Žichovice.
 

 

Vraťme se však ještě k rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 9.7.2009. Při podrobnějším zkoumání celkem devíti podmínek pro užití a čerpání finančního příspěvku zjistíme následovné skutečnosti.

 

1)Bude dodržen postup obnovy památky podle rozhodnutí Městského úřadu Sušice ze dne 11.8.2008 pod č.j. 235/08/SPC


2)Příspěvek může tvořit nejvýše 90% z nákladů prokazatelně vynaložených na obnovu památky


3)Nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně, přičemž podmínky č. 6 (povinnost vést příspěvek v účetní evidenci odděleně),7 (umístění informační tabulky, že obnova je prováděna s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury) a 8 (příspěvek nebude v roce 2009 použit společně s jinými případnými příspěvky z rozpočtu na úseku památkové péče) jsou považovány za méně závažné.

 

Bod č.1 si osobně vysvětluji tak, že při opravě kaple je nutné dodržet postup prací, které stanovuje rozhodnutí č.j.235/08/SPC, tedy rozhodnutí z 11.8.2008 v kterém se mluvilo o revizi a případné opravě střešní krytiny.

 

Bod č. 2 si vysvětluji tak, že přidělených 300 tisíc může tvořit maximálně 90% z celkové sumy za opravu kaple. Tedy pokud všechny slíbené práce zvládneme do částky cca. 335 tisíc (pozor nesmí to být méně), splníme přesně podmínky dotace. Spoluúčast obce tedy může tvořit pouhých 35 tisíc (samozřejmě za podmínky, že provedeme všechny práce, ke kterým jsme se zavázali) a nikdo nás nenutí utratit více.

 

Na úplný závěr si tedy dovolím shrnout všechny uvedené skutečnosti do několika vět (které opět vyjadřují pouze můj osobní názor).

 

Rekonstrukce kaple za 335 tisíc Kč ačkoliv se to zdá jako neúměrná částka, nabývá úplně jiný rozměr po zjištění, že 90% z této částky nemusí jít z obecního rozpočtu. A kompletní rekonstrukce kaple za 35 tisíc, to už je jiné kafe. Ve fázi v jaké se rekonstrukce kaple v současné době nachází je stále možnost uspořit cca. 60 tisíc Kč (vezmu-li v potaz položkový rozpočet, který počítá s kompletní výměnou krytiny). Za 60 tisíc Kč se může v obci zrealizovat spousta užitečných věcí s přímým dopadem na kvalitu života v naší obci, nebo může být tato částka použitá na spoluúčast u nějaké další dotace.

 

Ačkoliv to někteří kolegové zastupitelé neuslyší rádi, v obci s tak malým rozpočtem je potřeba všechny investiční akce plánovat s velkou opatrností, věnovat pozornost i zdánlivě nedůležitým detailům - např. manipulace ze sutí a uložení na skládku za cca. 20 tisíc Kč :-). Narážím na skutečnost, že komunikace mezi zastupitelstvem a starostou má ještě velké rezervy (nerad bych zacházel do detailů).

 

Co však považuji za největší nedostatek je totální absence komunikace mezi námi zastupiteli a občany, které při správě naší obce zastupujeme. Třeba bychom se dozvědeli, kterým akcím by při žádostích o dotace dali naši občané přednost (zejména mladí lidé zakládající rodinu, kteří jsou pro obec tak důležití). A to by se mělo v budoucnosti velmi rychle změnit.

 

Fotogalerii kapličky sv. Vojtěcha naleznete na této stránce.
 

 
« Zpět


Diskuse: "Oprava kapličky sv. Vojtěcha – jak to vidím já."
Datum: Jméno: Komentář:
10.09.2009, 21:53
15.01.2010, 11:15 kadlčák
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře