Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle vyhl. č. 442/2006 Sb.Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 
1. Název:
Úplný oficiální název povinného subjektu.
Obec Žichovice
 
2. Důvod a způsob založení:
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
Obec Žichovice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke dni 24.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění).
*) Zákon 367/1990 Sb., o obcích, byl zrušen; novým zákonem o obcích je zákon č. 128/2000 Sb.
 
3. Organizační struktura:
Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.
Starosta:                                 Václav Hlaváč
Místostarosta:                         Ing. Jaromír Kolář
Administrativní pracovnice:  Kateřina Kožnarová

Zastupitelstvo obce:
Ing. Josef Bernard
Josef Hanzlík
Mgr. Vojtěch Herman
Václav Hlaváč
Ing. Jaromír Kolář
Jiří Pavlík
Lukáš Prokop
Eva Turková
Josef Vích

 

Finanční výbor:
předseda - Ing. Josef Bernard
člen - Mgr. Vojtěch Herman
člen - Lukáš Prokop

Kontrolní výbor:
předseda - Josef Vích
člen - Jiří Pavlík
člen - Eva Turková

 
4. Kontaktní spojení:
Kontaktní údaje povinného subjektu.
4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Strukturovaná kontaktní adresa povinného subjektu určená k doručování poštovních zásilek.
Obecní úřad Žichovice
Žichovice č.p. 190
342 01 Sušice


4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Strukturovaná adresa povinného subjektu určená pro osobní návštěvu.
Obecní úřad Žichovice
Žichovice č.p. 190                      GPS   49.2664828N, 13.6208778E


4.3 Úřední hodiny:
Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy.
Úřední hodiny starosty:
Pondělí     7:00 - 16:00
Středa       7:00 - 17:00

Jindy po telefonické domluvě na tel.č. 724 181 609

Úřední hodiny administrativy a matriky:
Pondělí     7:00 - 17:00
Středa       7:00 - 16:00
Pátek         7:00 - 12:00

 

Pracovní doba administrativy:
Pondělí     7:00 - 12:00        12:30 - 17:00
Úterý          7:00 - 12:00        12:30 - 16:00
Středa       7:00 - 12:00        12:30 - 16:00
Čtvrtek       7:00 - 12:00        12:30 - 14:30
Pátek         7:00 - 12:00        12:30 - 14:00


4.4 Telefonní čísla:
376596140  – kancelář starosty
376596107  – kancelář admin. pracovnice
724181609  – mobilní telefon starosty


4.5 Čísla faxu:

376596140


4.6 Adresa internetové stránky:
http://www.zichovice.cz


4.7 Adresa e-podatelny:
ouzichovice@raz-dva.cz


ID datové schránky:

7vbbx2v


4.8 Další elektronické adresy:
starosta.zichovice@seznam.cz

 
5. Případné platby lze poukázat:
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu.
účet číslo:   58055805/0300   vedený u ČSOB banky v Sušici
 
6. IČ:   
Identifikační číslo povinného subjektu.
00256374
 
7. DIČ:   
Daňové identifikační číslo povinného subjektu.
CZ00256374
 
8. Dokumenty:
8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.


Jednací řád

Povodňový plán

Krizové řízení, ochrana obyvatelstva

Usnesení zastupitelstva


Dokumenty vyvěšované na úřední desce


Územní plán obce - k nahlédnutí na OÚ


8.2 Rozpočet:
Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.

Aktuální rozpočet, rozpočty a závěrečné účty z uplynulých let naleznete na tomto odkazu

Rozpočtové dokumenty jsou ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe)
 
9. Žádost o informace:
Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
Obec Žichovice zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce
 • na elektronické úřední desce
 • v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:
Ústně:

 • osobně na obecním úřadě v Žichovicích v úředních hodinách
 • telefonicky na tel. č.: 376 596 107

Písemně:

 • na uvedenou poštovní adresu
 • prostřednictvím datové schránky

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle občanského zákoníku (§ 504 zák. 89/2012 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

 

 

Žádostí o informace podle zákona č.106/1999 Sb. a odpovědi na ně naleznete zde

 

10. Příjem žádostí a dalších podání:
Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.
a. osobně - na obecním úřadu
b. písemně - na adrese: Obecní úřad Žichovice, Žichovice č.p. 190, 342 01 Sušice
c. elektronicky se zaručeným podpisem – na E-mail: ouzichovice@raz-dva.cz
d. prostřednictvím datové schránky:   7vbbx2v
 
11. Opravné prostředky:
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává.
1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
 
12. Formuláře:
Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.
Obecní úřad Žichovice nabízí v úředních dnech a hodinách následující formulář:
  - Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Další formuláře potřebné pro styk s úřady ORP Sušice můžete získat zde a různé zde.
 
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.
Vyřízení přihlášení trvalého pobytu

Ověření listin a pravosti podpisu

Poskytování výpisů z portálu CZECH POINT

Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

 
14. Předpisy:
14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.


Nejdůležitější používané předpisy:

 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti

ústavního pořádku České republiky.

 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších přepisů.

 

Zákon č. 134/2016 Sb., o věřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.


14.2 Vydané právní předpisy:
Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu.

Vyhlášky obce:

 

č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů nakládání se stavebním odpadem

 

č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstrańování komunálních odpadů

 

č. 2/2016 požární řád obce

 

č. 1/2018 o místním poplatku ze psů

 

č. 2/2018 o pohybu psů a jiného zvířectvana veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

 

č. 3/2018 o regulaci hlučných činností

 

č. 4/2018 kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/1998 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

 

č. 5/2018 o nočním klidu
 

č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

 

č.1/20 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů


15. Úhrady za poskytování informací:
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb.
Sazebník úhrad za poskytování informací


Sazebník je ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe)


15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:
Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 
16. Licenční smlouvy:
16.1 Vzory licenčních smluv:

Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.
V současné době není Obcí Žichovice tato forma omezení při poskytování informací uplatňována.


16.2 Výhradní licence:
Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.
V současné době nejsou pro Obec Žichovice poskytnuty žádné výhradní licence.
 
17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.:
Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.
Uvedené zprávy jsou ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe)


Výroční zprávy za jednotlivé roky
 najdete na tomto odkazu